Linnud

Eesti tähtsus arktiliste veelindude jaoks on suur, kuna paikneme Ida-Atlandi rändeteel. Süstemaatilist teavet avamerel rändel ja talvitusperioodil peatuvate veelindude kohta on kogutud alates 1990. aastate algusest. Intensiivsem territoriaalmeres peatuvate veelindude inventeerimine Eesti vetes algas 2006. aastal, millest alates on läbi viidud uuringud Loode-Eesti ja Hiiumaa rannikul, Väinameres ja Liivi lahes. Majandusvööndis rändel ja talviti peatuv  veelinnustik on täies mahus inventeerimata. Projektiga püütakse täita lüngad teadmistes, antakse hinnang avamerel peatuvate veelindude asurkondade seisundile, täpsustatakse uuringute metoodika ja edaspidiste uuringute kava.

Merelinnustikuga seotud tegevusi teostab projektis NEMA Eesti Maaülikooli Põllumajandus-ja Keskkonnainstituut.

Merelindudega seotud projekti tegevused on järgmised:

  • Teabe koondamine veelindude asurkondade seisundist ja merekaitsealade praeguse võrgustiku adekvaatsusest Eesti territoriaalmeres, lähtudes loodus- ja linnudirektiivi nõuetest (06.2014-03.2015)
  • Esmane veelinnustiku inventuur majandusvööndi merealal, andmebaaside täiendamine, ühe vaatleja treenimine lennuloendustel (07.2014-11.2015)
  • Veelindude levikukaartide koostamine majandusvööndi mereala kohta (2014-12.2015)
  • Merel koonduva veelinnustiku uurimise metoodika täpsustamine ja seirekava koostamine ( 11.2014-03.2016)

Teabe koondamine veelindude asurkondade seisundist ja merekaitsealade praeguse võrgustiku adekvaatsusest  Eesti territoriaalmeres lähtudes loodus- ja linnudirektiivi nõuetest (06.2014-03.2015)

Koondatakse olemasolev teave Eesti territoriaalmeres koonduvate veelindude asurkondade seisundist ja analüüsitakse, kas olemasolev kaitsealade võrgustik  vastab koonduvate veelindude kaitse vajadustele.

Tulemus: Merelindude asurkondade seisundi ja merekaitsealade  esinduslikkuse analüüs Eesti territoriaalmere osas. Ülevaade avamerel koonduvate veelindude levikust Eestis.

Esmane veelinnustiku inventuur majandusvööndi merealal ja vaatlejate treenimine lennuloendustel (07.2014-11.2015).

Teostatakse esmakordne koonduvate veelindude leviku inventuur Vilsandist läänes paikneval majandusvööndi merealal (1400 km²). Sooritatakse neli vaatluslendu (igal sesoonil üks), kasutades visuaalseid vaatlusi koos aerofotograafiaga. Lisaks kahele põhivaatlejale EMÜ-st rakendatakse igal vaatluslennul ühte lisavaatlejat (treening). Liikide leviku punktandmed sisestatakse andmebaasidesse.

Tulemus: Andmed majandusvööndi pilootalal koonduva veelinnustiku kohta. Täidetud andmebaasid. Kahe vaatleja baasväljaõpe avamerevaatluste läbiviimiseks lennukilt.

Veelindude levikukaartide koostamine inventeeritud majandusvööndi mereala kohta (11.2014-12.2015).

Lindude ruumilise leviku geostatistiline modelleerimine, milles arvestatakse merelisi elupaiku, meresügavust,  mereliiklust, jääkatte ulatust (talvel).

Tulemus: Linnuliikide leviku punkt- ja üldistatud kõrgresolutsiooniga mudelkaardid (1×1 km) inventeeritaval alal.

Merel koonduva veelinnustiku uurimise metoodika täpsustamine, seirekava koostamine (09. 2014-03.2016).

Täpsustatakse lennuloendusmetoodikat aerofotograafia komponendi osas, koostatakse aastateks 2015-2020 merelindude inventeerimis- ja seirekava.

Tulemus: Merelinnustiku uurimismetoodika, inventeerimis- ja seirekava.