Projektist

Projekti NEMA eesmärk on täita lüngad senistes teadmistes ja arusaamades mereliste elupaikade ja ohustatud liikide levikus. Projekti tegevused keskenduvad loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide soodsa seisundi kriteeriumite väljatöötamisele ning nende leviku täpsustamisele Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis. Seatud eesmärkide saavutamiseks töötatakse välja ning katsetatakse loodusdirektiivi mereliste elupaikade seisundi hindamise metoodikat. Töötatakse välja ja testitakse viigerhüljeste seiremetoodikat. Viiakse läbi avamere linnustiku inventuur väljaspool territoriaalmere piire selleks potentsiaalselt sobivates merepiirkondades ning avamere linnustiku mittepesitsusaegsete kogumite inventuur Vilsandist läänes paikneval majandusvööndi merealal. Lisaks koostatakse majandussvööndi linnustiku uurimise metoodika ja töötatakse välja kogu vööndi inventeerimis- ja seirekava.

NEMA projekti rahastavad
Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism,
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeerium.

Projekti viib ellu Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut koos partneritega (Eesti Maaülikool, MTÜ ProMare ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eestist ning GRID-Arendal Norrast).