Mereelupaigad

Euroopa Liidu loodusdirektiiv seab liikmesriikidele kohustuse kaitsta ohustatud liike ja elupaiku, sh ka väärtulikke merelisi elupaiku, millega on seotud rikkalik elustik. Eesti meres esinevad EL loodusdirektiiviga kaitstavad merelised elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160) ja karid (1170).

Nende väärtuslike elupaigatüüpide levik Eesti meres on väga suures osas seni teadmata. Kuigi mereliste elupaikade inventuuridega tehti Eestis algust juba 2005. aastal, on seni uuritud vaid ligi kolmandik Eestile kuuluvast merealast. Loodusdirektiivi aruandlus nõuab detailset informatsiooni elupaigatüüpide leviku ulatusest ja kvaliteedist, samas on senine aruandlus suures osas põhinenud ekspertarvamusel. Praegu puuduvad nii ametlikult kinnitatud ja teaduslikult põhjendatud elupaigatüüpide soodsa seisundi määratlused kui ka metoodika ja programm selle seisundi ja kaitse eesmärkide saavutamise seireks. Inventuuridega on katmata ka mitu ranniku lähedal asuvat Natura 2000 ala, mille kaitseeesmärkides on nimetatud ka merelised elupaigatüübid (näiteks Pärnu laht ja Liivi lahe kirdeosa, Hiiumaa looderannik).

NEMA projekt täidab suures ulatuses lüngad teoreetilistes teadmistes ja arendamisvajadused seiremetoodikate osas ning toodab uut teavet seni inventeerimata Natura 2000 aladel esinevate loodusdirektiivi elupaigatüüpide leviku ja seisundi kohta. Projekti käigus väljatöötatav elupaigatüüpide seire ja seisundi hindamise metoodika panustab ka ELi merestrateegia raamdirektiivi rakendamisse, andes võimaluse täita mereelupaikade seirevajaduse mere bioloogilise mitmekesisuse hindamisel, mis on üks mere Hea Keskkonnaseisundi tunnuseid.
Projekti mereelupaikadega seotud tegevusi teostavad TÜ Eesti Mereinstituut ja GRID-Arendal.

Mereelupaikadega seotud tegevused projektis NEMA on järgmised:

• Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide soodsa seisundi kriteeriumite määramine ja seisundi baastaseme tuvastamine (06.2014-01.2015)
• Loodusdirektiivi elupaigatüüpide inventeerimine väljaspool territoriaalmerd ja seni inventeerimata Natura 2000 aladel (06.2014-01.2016)
• Seire ja aruandlusmetoodikate väljatöötamine ning katsetamine loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide jaoks (01.2015-06.2015).

Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide soodsa seisundi kriteeriumite määramine ja seisundi baastaseme tuvastamine (06.2014-01.2015)

Tegevust teostavad TÜ Eesti Mereinstituut ja GRID-Arendal.

 • Mereliste elupaikade seisundi tasemete kirjelduste ja kvantitatiivsete määrangute loomine. Olemasolevad andmed merepõhja elustiku ja elupaikade kohta ning nendega seotud biootilised ja abiootilised andmed koondatakse terviklikku andmebaasi. Nende andmete põhjal kirjeldatakse mereliste elupaikade koosluste struktuuri, bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonnaseisundi vahelisi seoseid, kasutades statistilisi mudeleid. Leitud seoste alusel koostatakse olemasoleval andmestikul põhinev Eesti mereala mereliste elupaikade seisunditasemete kirjeldus ja seisundi hindamise süsteemi ettepanek.
 • Mereliste elupaikade soodsa seisundi kriteeriumite määramise rahvusvahelise kogemuse analüüs. Koondatakse informatsioon rahvusvahelisest praktikast mereliste elupaikade soodsa seisundi kriteeriumite määratlemisest. Kasutatakse juba arendatud metoodikaid ja kontseptsioone nii EL riikidest kui ka väljaspoolt (Norra, USA, Austraalia). Koostatakse süntees rahvusvahelisest kogemusest ja erinevatest kontseptsioonidest mereliste elupaikade soodsa seisundi määratlemisest.

Tulemused: Eesti rannikumere mereliste elupaigatüüpide soodsa seisundi kriteeriumite kirjeldus ja seisundi hindamise süsteemi ettepanek.

Loodusdirektiivi elupaigatüüpide inventeerimine väljaspool territoriaalmerd ja seni inventeerimata Natura 2000 aladel (06.2014-01.2016)

Tegevust viib läbi TÜ Eesti Mereinstituut

 • Inventeerimisalade väljavalimine ja inventuuride ettevalmistamine (06.2014-05.2015)
  Koondatakse olemasolev informatsioon (olemasolevad projektiaruanded, andmebaasid, avalikult kättesaadav andmestik). Teostatakse eelvalik aladest majandusvööndis ning olemasolevatest Natura 2000 aladest territoriaalmeres, kus potentsiaalselt võiks esineda loodusdirektiivi lisa I elupaigatüübid. Koostatakse inventeerimise plaan koos vaatlusjaamade paigutuse ning vajaliku metoodikaga.
 • Mereliste elupaikade inventuur majandusvööndis (07.2014-09.2014)
  Teostatakse välitööd väljavalitud aladel. Kogutakse andmeid merepõhja morfoloogia ja koostise kohta 500-800 km2 suurusel merealal (akustilised uuringud). Eelmääratud jaamade võrgustikus teostatakse merepõhja videovaatlused 300 jaamas ja kvantitatiivne proovivõtt (põhjaammutajad/sukeldumine) kokku 100 jaamas. Töö tulemuseks on valitud alade merepõhja akustiline kaardistus (merepõhja morfoloogia, setete koostis) ja merepõhja bioloogiliste koosluste proovid.
 • Mereliste elupaikade inventuur seni inventeerimata Natura 2000 aladel (05.2015-09.2015). Teostatakse välitööd väljavalitud ala(de)l. Kogutakse andmeid merepõhja morfoloogia ja koostise kohta 2500 km2 suurusel merealal (akustilised uuringud). Eelmääratud jaamade võrgustikus teostatakse merepõhja videovaatlused 600 jaamas ja kvantitatiivne proovivõtt (põhjaammutajad/sukeldumine) kokku 300 jaamas. Töö tulemuseks on valitud Natura 2000 alade merepõhja akustiline kaardistus (merepõhja morfoloogia, setete koostis) ja merepõhja bioloogiliste koosluste andmestik.
 • Kogutud materjali analüüs, modelleerimine ja mereliste elupaikade kaartide koostamine inventeeritud alade kohta (09.2015-01.2016)
  Välitöödel kogutud materjal analüüsitakse laboratooriumis. Kasutades välitöödel kogutud andmeid ning rakendades ruumianalüüse (interpoleerimine, statistilised mudelid), luuakse merepõhja elustiku ja elupaikade kaardid (loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübid, EUNIS elupaigad tasemeni 3) inventeeritavate alade kohta. Töö tulemuseks on loodusdirektiivi I lisa elupaikade levikukaardid inventeeritud aladel ja kogu majandusvööndi ulatuses ning merepõhja elustiku ja setete leviku andmestik.

Tulemused: Mereliste loodusdirektiivi elupaigatüüpide levikukaardid väljaspool Eesti territoriaalmerd. Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide leviku kirjeldus ja kaardid seni inventeerimata Natura 2000 aladel. Täidetud andmebaasid.

Seire ja aruandlusmetoodikate väljatöötamine ning katsetamine loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide jaoks (01.2015-03.2016)

Tegevust viib läbi TÜ Eesti Mereinstituut ja GRID-Arendal
Seiremetoodika ettepaneku väljatöötamine ja kooskõlastamine pädevate asutuste esindajatega ning muude huvigruppidega. Selleks analüüsitakse mujal maailmas ja Euroopas väljakujunenud praktikaid ning olemasolevat teaduslikku informatsiooni. Koostatakse seiremetoodika ettepanek. Seiremetoodikat katsetatakse kolmel pilootalal eesmärgiga katta kõik huvialused elupaigatüübid suuremate Eestiga piirnevate Läänemere alambasseinide kaupa (Soome laht, Läänemere avaosa, Väinameri ja Liivi laht).

 • Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide seisundi ja leviku seiremetoodika arendamine (01.2015-06.2015)
  Lähtudes rahvusvahelisest praktikast ja teadusliku informatsiooni analüüsi tulemustest koostatakse seiremetoodika ja –programmi ettepanek mereliste elupaigatüüpide leviku ja seisundi seireks Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis.
 • Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide seire (06.2015-03.2016)
  Viiakse läbi loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide leviku ja seisundi seire Soome lahes, Liivi lahes ja Läänemere avaosas ning koostatakse loodusdirektiivi elupaikade leviku ja seisundi aruanne merealade kaupa-Soome laht, Liivi laht, Läänemere avaosa, Väinameri.

Tulemused: Koostatakse mereliste elupaikade seisundi seire metoodika ning selle katsetamise tulemusel huvialuste elupaigatüüpide seisundi hinnangud suuremate alambasseinide kaupa.