Nema
Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine (NEMA)

Projektist

Projekti NEMA eesmärk on täita lüngad senistes teadmistes ja arusaamades mereliste elupaikade ja ohustatud liikide levikus. Projekti tegevused keskenduvad loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide soodsa seisundi kriteeriumite väljatöötamisele ning nende leviku täpsustamisele Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis. Seatud eesmärkide saavutamiseks töötatakse välja ning katsetatakse loodusdirektiivi mereliste elupaikade seisundi hindamise metoodikat. Töötatakse välja ja testitakse viigerhüljeste seiremetoodikat. Viiakse läbi avamere linnustiku inventuur väljaspool territoriaalmere piire selleks potentsiaalselt sobivates merepiirkondades ning avamere linnustiku mittepesitsusaegsete kogumite inventuur Vilsandist läänes paikneval majandusvööndi merealal. Lisaks koostatakse majandussvööndi linnustiku uurimise metoodika ja töötatakse välja kogu vööndi inventeerimis- ja seirekava.

NEMA projekti rahastavad
Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism,
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeerium.

Projekti viib ellu Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut koos partneritega (Eesti Maaülikool, MTÜ ProMare ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eestist ning GRID-Arendal Norrast).Eesti meri

Eesti meri

Eesti mereala asub Läänemere kirdeosas ja koosneb kolme Läänemere suurema basseini osadest:

Soome laht, Liivi laht, Läänemere avaosa ja Lääne-Eesti saarestiku piirkonda jääv Väinameri.

Vastavalt merealapiiride seadusele on Eesti mereala jagatud kolmeks: sisemeri, territoriaalmeri ja majandusvöönd.

Sisemeri on mereala osa, mis asub territoriaalmere lähtejoone ja ranniku vahel. Territoriaalmere lähtejoon on mõtteline joon, mis ühendab omavahel maismaa, saarte, laidude, kaljude ja veest väljaulatuvate üksikute kivide rannikust kõige kaugemal asuvaid punkte.

Territoriaalmeri on sisemerega külgnev mereala osa, mille laius on 12 meremiili.

Majandusvöönd on väljaspool territoriaalmerd asuv ja viimasega külgnev mereala osa, mille piirid on kindlaks määratud Eesti Vabariigi ja naaberriikide vaheliste lepingutega.

Kogu Eesti mereala pindala on kokku ligikaudu 36 500 km², millest majandusvöönd moodustab
peaaegu ühe kolmandiku (11 300 km²).

Võrreldes territoriaalmerega on majandusvööndi meri tunduvalt sügavam. Kui territoriaalmere keskmine sügavus on ligikaudu 30 m, siis majandusvööndi keskmine sügavus on ligikaudu 81 m.

Eesti mere soolsus jääb vahemikku 0-7 PSU (tuhandikosa). Võrdluseks: Läänemere suurim soolsus Taani väinades on 20 PSU ja avaookeanides on soolsus keskmiselt 35 PSU.Valdkonnad

Valdkonnad

Mereelustik on rikkalik ja mitmekesine. NEMA projekt keskendub järgmistele teemadele:

Galerii

Galerii

Fotod: Leho Luigujõe

 

MATERJALID / RAPORTID

MATERJALID / RAPORTID

NEMA lõplikud aruanded

Mereelupaigad:

Merelinnustik:


14. aprillil 2016 toimunud NEMA lõpuseminari materjalid:


Kokkuvõtlik trükis projekti tulemuste kohta (eesti keeles, ingliskeelsete kokkuvõtetega)

NEMA_Kokkuvõte_Summary


1. märtsil 2016 toimunud projekti töökoosoleku materjalid:

  • Protokoll
  • Ettekanne 1: Projekti „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine“ tutvustus – Georg Martin, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
  • Ettekanne 2: Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hindamise kriteeriumid ja soodsa seisundi võrdlusväärtused – Kristjan Herkül, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
  • Ettekanne 3: Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi seire – Kaire Torn, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
  • Ettekanne 4: Eesti merealade merepõhja elustiku ja elupaikade kaardistamine – Kristjan Herkül, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
  • Ettekanne 5: Veelindude inventuurid Eesti merealadel, seiremetoodika täiustamine ja seirekava väljatöötamine – Leho Luigujõe, Eesti Maaülikool
  • Ettekanne 6: Viigerhülged Eestis: Kus? Millal? Mitu? Seiremeetodid. – Ivar Jüssi, Pro Mare

Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hindamise kriteeriumid ja soodsa seisundi võrdlusväärtused


Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hindamise kriteeriumite ja soodsa seisundi võrdlusväärtuste rahvusvahelised praktikad (ingliskeelne aruanne)


18. sept. 2014 toimunud NEMA avaürituse materjalid: